Gasland.nl
een website over schaliegas
Politiek

De politiek speelt een belangrijke rol bij de (proef)boringen naar schaliegas. Op deze pagina staat een overzicht van de meningen van de verschillende politieke partijen in Nederland. Hierbij heb ik geprobeerd om de lokale, de provinciale, de landelijke en de Europese politiek allemaal mee te nemen. Daarom is bij iedere partij een toelichting te vinden waarom ik denk dat de partij voor of tegen schaliegaswinning is.

CDA: Positief

Het CDA is voorstander van de proefboringen en de winning van schaliegas. Het CDA vindt wel dat de veiligheid voldoende verzekerd moet zijn, maar ook dat deze veiligheid nu al voldoende geregeld wordt door de bestaande wet- en regelgeving.

 • De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die de vergunning voor de proefboringen naar schaliegas heeft verleend, Maxime Verhagen, is lid van het CDA. Daarnaast is het CDA één van de regeringspartijen die de proefboringen toestaat. Maxime Verhagen schrijft: "Op voorhand is de veiligheid bij de winning van schaliegas naar huidige inzichten dus goed geborgd." Vanwege de vele negatieve reacties doet Maxime Verhagen wel de toezegging dat "er geen proefboringen plaats zullen vinden totdat de veiligheid is verzekerd en afdoende rekening is gehouden met de onderzoeksresultaten van de aardbevingen in het Verenigd Koninkrijk." [cda_20110620]
 • Het CDA is blij met de beslissing van de Europese Commissie, die geen verbod wil op de winning van schaliegas. CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (energiebeleid): "Ik steun deze beslissing. Schaliegas biedt veel kansen, maar er bestaan ook risico's. In plaats van drastische maatregelen, zoals Frankrijk, dat gisteren een verbod op boringen afkondigde, kiest de Commissie voor een gedegen en onafhankelijke benadering. Eerst onderzoeken, dan pas beoordelen. Precies zoals ik de Commissaris ook heb gevraagd. Schaliegas in Europa is belangrijk, met name voor landen als Polen die hun leveringszekerheid willen vergroten." [cda_20111006]
 • De statenfractie van CDA Brabant is niet bij voorbaat tegen proefboringenboringen in Haaren en Boxtel, maar wil een grondige, onafhankelijke en transparante risicoanalyse, voordat gestart wordt. [cda_20111019]
D66: Gematigd negatief

D66 is niet principieel tegen de winning van schaliegas, maar is wel van mening dat er nog een hoop onduidelijk is over de gevolgen van de proefboringen. D66 wil, voordat er verder iets gedaan wordt met schaliegas, eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen.

 • D66 Noord Brabant wil voorlopig geen proefboringen naar schaliegas, maar eerst een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van deze manier van gaswinning. [d66_20110516]
GroenLinks: Negatief

GroenLinks is tegen de winning van schaliegas, zeker zolang het onduidelijk is welke chemicaliën hierbij gebruikt worden.

 • De statenfractie van GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Brabant geen geen bezwaar heeft aangetekend bij het rijk tegen de plannen om te boren naar schaliegas. [gl_20110114]
 • De gemeente Noordoostpolder is één van de gemeenten in Nederland waar schaliegas in de bodem zit. De GroenLinks-fractie in deze gemeente heeft een motie ingediend tegen proefboringen naar schaliegas in deze gemeente. [gl_20111013]
PvdA: Negatief

De PvdA is, in ieder geval op lokaal niveau, tegen de winning van schaliegas vanwege de risico's voor het milieu, het drinkwater en de volksgezondheid.

 • De PvdA-Veldhoven maakt zich grote zorgen over de plannen om diep in de Brabantse bodem naar schaliegas te boren, vanwege de risico's voor het milieu, de drinkwatervoorziening en de volksgezondheid. [pvda_20110914]
Partij voor de Dieren: Negatief

De Partij voor de Dieren is principieel tegen de winning van schaliegas. Deze partij vindt "de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel". Bovendien is de Partij voor de Dieren bang dat de winning van schaliegas de overgang naar schone brandstoffen vertraagd.

 • De Partij voor de Dieren wil geen schaliegaswinning in Nederland. De Partij voor de Dieren is tegen schaliegas "omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de boringen de kwetsbare natuur kunnen aantasten. Daarbij kan het vasthouden aan fossiele brandstoffen de noodzakelijke omschakeling naar schone brandstoffen sterk vertragen." [pvdd_20110914]
 • De Partij voor de Dieren is boos over de uitgifte van nieuwe vergunningen voor schaliegas door het ministerie van Economische Zaken om in de Kempen en rond Breda naar schaliegas te zoeken. [pvdd_20110826]
PVV: Onbekend

Het is mij niet gelukt om de standpunten van de PVV ten aanzien van schaliegas op internet te vinden. Hoewel de PVV gedoogpartner is van het huidige kabinet, is de PVV het zeker niet eens met alle besluiten die het huidige kabinet neemt. De mening van de PVV inzake schaliegas is mij tot nu toe dus onbekend.

SP: Gematigd negatief

De SP lijkt geen principiële bezwaren tegen de winning van schaliegas te hebben. De partij vindt echter wel dat onafhankelijk onderzoek moet aantonen dat "er geen sprake is van negatieve milieueffecten", en dat tot die tijd geen nieuwe vergunningen afgegeven mogen worden.

 • De SP fractie (in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer) is geen voorstander van nieuwe vergunningen voor proefboringen naar Schaliegas. Daarnaast vindt de SP dat de uitgegeven vergunningen voor proefboringen pas "geëffectueerd [mag] worden zodra het toegezegde nader onderzoek ondubbelzinnig heeft aangetoond dat er geen sprake is van negatieve milieueffecten." [sp_20110908]
 • De SP Provincie Zeeland maakt zich zorgen over de winning van schaliegas in Zeeland. [sp_20110820]
VVD: Gematigd positief

De VVD lijkt geen principiële bezwaren te hebben tegen de winning van schaliegas, al geeft de statenfractie VVD Gelderland wel aan dat zij voorkeur hebben voor een duurzame vorm van energie-winning. De VVD stelt wel dat de boringen "géén enkel onaanvaardbaar risico" mogen opleveren (waarbij onaanvaardbaar niet duidelijk gedefinieerd is).

 • De VVD is onderdeel van het kabinet dat een vergunnung heeft verleend voor proefboringen naar schaliegas. Daaruit maak ik op dat in ieder geval op het gebied van de landelijke politiek de VVD niet tegen het (proef)boren naar schaliegas is.
 • De Statenfractie VVD Gelderland schrijft: "Gedeputeerde Staten vindt het winnen van schaliegas niet duurzaam en geeft vanuit haar visie op klimaatverandering de voorkeur aan het gebruik van aardwarmte boven het winnen van fossiele brandstoffen." [vvd_20110701]
 • De Statenfractie VVD Noord-Brabant stelt: "De opsporing en eventueel de winning mogen van de VVD Noord-Brabant géén enkel onaanvaardbaar risico opleveren." [vvd_20110901]
19 oktober 2011 / Marijn Hubert